Păcătuiesc creştinii?

Lăsăm Biblia să vorbească:

Isus Hristos este un mîntuitor puternic şi evanghelia lui este atît glorioasă cît şi puternică.
Un suflet care este cu adevărat plin de căinţă va primi prin răscumpărare nu numai iertarea păcatelor ci de asemenea el va fi despărţit de orice păcat. Da, un creştin trăieşte fără să păcătuiască.

Este trist, că ceea ce este acceptat în ziua de asităzi ca Evanghelie, nu este Evanghelia corectă. Ea ţine oamenii în păcat şi ei nu cred că pot fi eliberaţi de el pînă la moarte. Aceasta este „o altă Evanghelie” şi „un alt Isus” care nu corespunde cu mîntuirea Biblică. Orice persoană, care învaţă că se poate păcătui şi încă ar putea fi un creştin, nu este de la Dumnezeu. Aceştia, au o formă de evlavie dar tăgăduiesc puterea: Fereşte-te de astfel de oameni!

Prea iubiţilor, verificaţi experienţa voastră, în ceea ce priveşte acest lucru important, în lumina Bibliei. Destinul tău veşnic depinde de ea: „Cine păcătuieşte, este dela diavolul…Fiul lui Dumnezeu S’a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte…
Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului…” 1Ioan 3:8-10

1) Scopul venirii lui Isus a fost să ne răscumpere de orice necurăţire
Matei 1:21 „Ea va naşte un Fiu, şi-i vei pune numele Isus, pentru că El va mîntui pe poporul Lui de
păcatele sale.”
Luca 1:68,75 „Binecuvîntat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentrucă a cercetat şi a
răscumpărat pe poporul Său… trăind înaintea Lui în sfinţenie şi neprihănire, în toate zilele vieţii
noastre. “
Tit 2:14 „El S’a dat pe Sine însuş pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege, şi să-Şi
curăţească un norod care să fie al Lui, plin de rîvnă pentru fapte bune.”
1Ioan 3:8 „Fiul lui Dumnezeu S’a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.”

2) Cei care sînt răscumpăraţi nu mai continuă să păcătuiască şi nu mai au nevoie de a se căi
Luca 15:7 „Tot aşa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăieşte, decît pentru nouă zeci şi nouă de oameni neprihăniţi cari n’au nevoie de pocăinţă. “
Ioan 5:14 „Iată că te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întîmple ceva mai rău.”
Romani 6.1-2 “Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu, ca să se înmulţească harul?
Nicidecum! Noi, cari am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat?”

3) Un copil a lui Dumnezeu poate birui ispita
1Corinteni 10:13 „Nu v’a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s’o puteţi răbda.“
2Petru 2:9 „Domnul ştie să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici,”

4) După ce a fost curăţit prin sîngele lui Isus, este posibil să rămînă curat
Romani 6:6-7 „Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentruca trupul păcatului să fie desbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului; căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat.”
Galateni 5:24 „Cei ce sînt ai lui Hristos Isus, şi-au răstignit firea pămîntească împreună cu patimile şi poftele ei.”
Coloseni 1:22 „prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără vină;”
Iacov 1:27 „Religiunea curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor, şi să ne păzim neîntinaţi de lume.”
1Ioan 5:18 „Ştim că oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzeşte, şi cel rău nu se atinge de el.”
Iuda 24 „Iar a Aceluia, care poate să vă păzească de orice cădere, şi să vă facă să vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale,”

5)Harul nu învinge păcatul, ci dă putere de a birui păcatul
Romani 6:1-2 „Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu, ca să se înmulţească harul?
Nicidecum! Noi, cari am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat?”
Romani 6:15 „Ce urmează de aici? Să păcătuim pentrucă nu mai sîntem supt Lege ci supt har? Nicidecum.”
Tit 2:11-12 „Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mîntuire pentru toţi oamenii, a fost arătat,
şi ne învaţă s’o rupem cu păgînătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu
cumpătare, dreptate şi evlavie,”
Iuda 4 „Căci s’au strecurat printre voi unii oameni, scrişi de mult pentru osînda aceasta, oameni neevlavioşi, cari schimbă în desfrînare harul Dumnezeului nostru, şi tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpîn şi Domn Isus Hristos.”

6) Cine păcătuieşte este un rob al păcatului, nu un slujitor al lui Dumnezeu
Ioan 8:34.36 „Adevărat, adevărat, vă spun”, le-a răspuns Isus, „că, oricine trăieşte în păcat, este rob al păcatului. Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi.”
Romani 6:16-22 „Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sînteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire? Dar mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, pentrucă, după ce aţi fost robi ai păcatului, aţi ascultat acum din inimă de dreptarul învăţăturii, pe care aţi primit-o.
Şi prin chiar faptul că aţi fost izbăviţi de subt păcat, v’aţi făcut robi ai neprihănirii.
Vorbesc omeneşte, din pricina neputinţei firii voastre pămînteşti: dupăcum odinioară v’aţi făcut
mădulările voastre roabe ale necurăţiei şi fărădelegii, aşa că săvîrşeaţi fărădelegea, tot aşa, acum
trebuie să vă faceţi mădulările voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeţi la sfinţirea voastră!
Căci, atunci cînd eraţi robi ai păcatului, eraţi slobozi faţă de neprihănire. Şi ce roade aduceaţi
atunci? Roade, de cari acum vă este ruşine: pentrucă sfîrşitul acestor lucruri este moartea.
Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v’aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod
sfinţirea, iar ca sfîrşit: viaţa vecinică.”

7) Cei care păcătuiesc sunt morţi spirituali
Romani 6:13 „ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi;”
Romani 7:5 „Căci, cînd trăiam supt firea noastră pămîntească, patimile păcatelor, aţîţate de Lege,
lucrau în mădularele noastre, şi ne făceau să aducem roade pentru moarte.”
Romani 8:6 „Şi umblarea după lucrurile firii pămînteşti, este moarte,”
Efeseni 2:1,2 „Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre, în cari trăiaţi odinioară,”
Coloseni 2:13 „Pe voi, cari eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pămîntească…”
1Tim. 5:6 „Dar cea dedată la plăceri, măcar că trăieşte, este moartă.”

8) Creştini adevăraţi sunt morţi faţă de păcat
Romani 6:2 „Nicidecum! Noi, cari am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat?”
Romani 6:6-7 „Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentruca trupul păcatului să fie desbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului;
căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat.”
Romani 6:11 “Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, în Isus
Hristos, Domnul nostru.”
Galateni 5:24 “Cei ce sînt ai lui Hristos Isus, şi-au răstignit firea pămîntească împreună cu patimile
şi poftele ei.”

9) Mînia lui Dumnezeu este asupra celor care păcătuiesc
Romani 1:18 “Mînia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui
Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuri a oamenilor, cari înăduşe adevărul în nelegiuirea lor.”
Romani 2:8-9 „şi va da mînie şi urgie celor ce, din duh de gîlceavă, se împotrivesc adevărului şi
ascultă de nelegiuire. Necaz şi strîmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul:”
Coloseni 3:5-6 “Deaceea, omorîţi mădularele voastre cari sînt pe pămînt: curvia, necurăţia, patima,
pofta rea, şi lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mînia lui
Dumnezeu peste fiii neascultării.”
Efeseni 2:2-3 “în cari trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii
văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram şi noi toţi odinioară,
cînd trăiam în poftele firii noastre pămînteşti, cînd făceam voile firii pămînteşti şi ale gîndurilor
noastre, şi eram din fire copii ai mîniei, ca şi ceilalţi.”
Evrei 10:26-27 “Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoştinţa adevărului, nu mai
rămîne nici o jertfă pentru păcate, ci doar o aşteptare înfricoşată a judecăţii, şi văpaia unui foc, care
va mistui pe cei răzvrătiţi.”

10) Cei care mărturisesc că sunt răscumpăraţi dar nu trăiesc o viaţă sfîntă, vor fi năpădiţi de
spaimă în ziua judecăţii
Matei 7:22-23 “Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N’am proorocit noi în Numele
Tău? N’am scos noi draci în Numele Tău? Şi n’am făcut noi multe minuni în Numele Tău?”
Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v’am cunoscut; depărtaţi-vă dela Mine, voi toţi cari lucraţi
fărădelege.”

11) Cei care păcătuiesc nu au parte la Împărăţia lui Dumnezeu
Romani 14:17 “Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mîncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi
bucurie în Duhul Sfînt.”
1Corinteni 6:9 “Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu?”
Galateni 5:21 “Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moşteni
Împărăţia lui Dumnezeu.”
Efeseni 5:5 “Căci ştiţi bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la
idoli, n’are parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu.”

12) Cei care se întorc la păcat pierd mîntuirea
Ezechiel 33:12-13 „Neprihănirea celui neprihănit nu-l va mîntui în ziua fărădelegii lui…după cum
nici cel neprihănit nu va putea să trăiască prin neprihănirea lui în ziua cînd va săvîrşi o
fărădelege…-dacă se încrede în neprihănirea lui şi săvîrşeşte nelegiuirea, atunci toată neprihănirea
lui se va uita, şi el va muri din pricina nelegiuirii pe care a săvîrşit-o.”
Galateni 2:17-18 “Dar dacă, în timp ce căutăm să fim socotiţi neprihăniţi în Hristos, şi noi înşine
am fi găsiţi ca păcătoşi, este oare Hristos un slujitor al păcatului? Nicidecum! Căci, dacă zidesc
iarăş lucrurile, pe cari le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege.”
2Petru 2:20-22 “În adevăr, dacă, dupăce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoaşterea
Domnului şi Mîntuitorului nostru Isus Hristos, se încurcă iarăş şi sînt biruiţi de ele, starea lor de pe
urmă se face mai rea decît cea dintîi… “Cînele s’a întors la ce vărsase”, şi „scroafa spălată s’a întors
să se tăvălească iarăş în mocirlă.” ”

13) Cei care păcătuiesc, nu cunosc pe Dumnezeu şi nu-L pot vedea
Matei 5:8 “Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!”
Matei 7:23 “Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v’am cunoscut; depărtaţi-vă dela Mine, voi toţi cari
lucraţi fărădelege.”
Evrei 12:14 “Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul.”
1Ioan 1:6 „Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întunerec, minţim, şi nu trăim
adevărul.”
1Ioan 2:4 “Cine zice: „Îl cunosc”, şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este
în el.”
1Ioan 3:6 “Oricine rămîne în El, nu păcătuieşte; oricine păcătuieşte, nu L-a văzut, nici nu L-a
cunoscut.”
3Ioan 11 “cine face răul, n’a văzut pe Dumnezeu.”

14) Cine iubeşte lumea, nu aparţine lui Dumnezeu
Efeseni 2:2,3 “în cari trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia…cînd trăiam în poftele firii
noastre pămînteşti, cînd făceam voile firii pămînteşti şi ale gîndurilor noastre, şi eram din fire copii
ai mîniei, ca şi ceilalţi.”

Iacov 1:27 “Religiunea curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm
pe orfani şi pe văduve în necazurile lor, şi să ne păzim neîntinaţi de lume.”
Iacov 4:4 “Suflete prea curvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că
cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu.”
1Ioan 2:15-16 “Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea
Tatălui nu este în El. Căci tot ce este în lume: pofta firii pămînteşti, pofta ochilor şi lăudăroşia
vieţii, nu este dela Tatăl, ci din lume.”

15) Dumnezeu n’ascultă pe păcătoşi
Psalmi 66:18 “Dacă aş fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m’ar fi ascultat Domnul.”
Isaia 1:15-16 „Cînd vă întindeţi mînile, Îmi întorc ochii dela voi; şi ori cît de mult v’aţi ruga, n’ascult: căci mînile vă sînt pline de sînge! Spălaţi-vă deci şi curăţiţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei faptele rele pe cari le-aţi făcut! Încetaţi să mai faceţi răul!”
Isaia 59:2 „ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-l împiedecă să v’asculte!”
Ioan 9:31 “Ştim că Dumnezeu n’ascultă pe păcătoşi; ci, dacă este cineva temător de Dumnezeu şi face voia Lui, pe acela îl ascultă.”
1Petru 3:10-12 “Căci cine iubeşte viaţa, şi vrea să vadă zile bune, să-şi înfrîneze limba dela rău, şi buzele dela cuvinte înşelătoare. Să se depărteze de rău şi să facă binele, să caute pacea, şi s’o urmărească. Căci ochii Domnului sînt peste cei neprihăniţi, şi urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar Faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul.”

16) Creştinii nu au nici o părtăşie cu cei care pretind că au mîntuire dar continuă să păcătuiască
1Corinteni 5:11 „Ci v’am scris să n’aveţi niciun fel de legături cu vreunul care, măcarcă îşi zice „frate”, totuş este curvar, sau lacom de bani, sau închinător la idoli, sau defăimător, sau beţiv, sau răpareţ; cu un astfel de om nu trebuie nici să mîncaţi.”
2Tesaloniceni 3:6 „În Numele Domnului nostru Isus Hristos, vă poruncim, fraţilor, să vă depărtaţi de orice frate, care trăieşte în neorînduială, şi nu după învăţăturile, pe cari le-aţi primit dela noi.”
Efeseni 5:11 „şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunerecului, ba încă mai de grabă osîndiţi-le.”
1Timotei 5:20 „Pe cei ce păcătuiesc, mustră-i înaintea tuturor,”
2Timotei 3:2-5 „Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi… fără evlavie…
iubitori mai mult de plăceri decît iubitori de Dumnezeu; avînd doar o formă de evlavie dar
tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia.”
2 Ioan 9-10 “Oricine o ia înainte, şi nu rămîne în învăţătura lui Hristos, n’are pe Dumnezeu…
Dacă vine cineva la voi, şi nu vă aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă, şi să nu-i ziceţi:

17) Creştinii umblă prin Duh, nu în pofta cărnii
Romani 8:1 “Acum dar nu este nici o osîndire pentru ceice sînt în Hristos Isus, cari nu trăiesc după
îndemnurile firii pămînteşti, ci după îndemnurile Duhului.”
Romani 8:13 “Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi muri; dar dacă, prin Duhul, faceţi să moară
faptele trupului, veţi trăi.”
Galateni 5:16 “Zic dar: umblaţi cîrmuiţi de Duhul, şi nu împliniţi poftele firii pămînteşti.”
Galateni 5:24 “Cei ce sînt ai lui Hristos Isus, şi-au răstignit firea pămîntească împreună cu patimile
şi poftele ei.”
1Petru 2:11 “Prea iubiţilor, vă sfătuiesc ca pe nişte străini şi călători, să vă feriţi de poftele firii
pămînteşti cari se războiesc cu sufletul.”
2Petru 1:4 “după ce aţi fugit de stricăciunea, care este în lume prin pofte.”

18) Prin puterea lui Dumnezeu, creştinii se păstrează neîntinaţi
2Corinteni 7:1 “Deci, fiindcă avem astfel de făgăduinţe, prea iubiţilor, să ne curăţim de orice
întinăciune a cărnii şi a duhului, şi să ne ducem sfinţirea pînă la capăt, în frica de Dumnezeu.”
1Tesaloniceni 5:22 “Feriţi-vă de orice se pare rău.”
2Petru 3:11 “Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi,
printr’o purtare sfîntă şi evlavioasă,”
2Petru 3:14 “siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină, şi în pace.”
1Ioan 3:3 “Oricine are nădejdea aceasta în El, se curăţeşte, după cum El este curat.”
1Ioan 5:18 “Ştim că oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte, ci Cel născut din
Dumnezeu îl păzeşte, şi cel rău nu se atinge de el.”

19) Oricine comite păcatul, este de la diavolului
Ioan 8:41-44 “Voi faceţi faptele tatălui vostru…Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi
poftele tatălui vostru.”
Efeseni 2:2 “în cari trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului,”
1Ioan 3:3 “Oricine are nădejdea aceasta în El, se curăţeşte, după cum El este curat.”
1Ioan 5:18 “Ştim că oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte, ci Cel născut din
Dumnezeu îl păzeşte, şi cel rău nu se atinge de el.”

20) Creştinii urmează exemplul lui Hristos
1Petru 1:15-16 „Ci, după cum Cel ce v’a chemat este sfînt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră.
Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sînt sfînt”.”
1Petru 2 21-22 “…fiindcă şi Hristos a suferit pentru voi, şi v’a lăsat o pildă, ca să călcaţi pe urmele
Lui. „El n’a făcut păcat, şi în gura Lui nu s’a găsit vicleşug”.”
1Ioan 2:6 “Cine zice că rămîne în El, trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.”

21) O viaţă sfîntă, nu produce roade păcătoase
Matei 7:17.18 “Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele.
Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune.”
Luca 6:43 “Nu este niciun pom bun, care să facă roadă rea, şi niciun pom rău care să facă roadă
bună.”
Evrei 6:8 “Dar dacă aduce spini şi mărăcini, este lepădat şi aproape să fie blestemat, şi sfîrşeşte
prin a i se pune foc.”

22) Creştinii au o conştiinţă nepătată
Faptele apost. 23:1 „Pavel s’a uitat ţintă la Sobor, şi a zis: „Fraţilor, eu am vieţuit cu toată curăţia
cugetului meu înaintea lui Dumnezeu, pînă în ziua aceasta…”
Faptele apost. 24:16 “De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi
înaintea oamenilor.”
1Timotei 1:5 “Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr’o inimă curată, dintr’un cuget bun, şi
dintr’o credinţă neprefăcută.”

23) Nu contează ce mărturisim, dar ceea ce trăim
Matei 7:2o „Aşa că după roadele lor îi veţi cunoaşte.”
Luca 6:46 „De ce-Mi ziceţi: „Doamne, Doamne!” şi nu faceţi ce spun Eu?”
2Timotei 3:5 „avînd doar o formă de evlavie dar tăgăduindu-i puterea.”
Tit 1:16 „Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele Îl tăgăduiesc,”

24) Cei ce păcătuiesc nu vor ajunge în cer
Ioan 8:21 “Isus le-a mai spus: „Eu Mă duc, şi Mă veţi căuta, şi veţi muri în păcatul vostru; acolo
unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni.”
Apoc.21:27 „Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăieşte în spurcăciune şi în minciună; ci
numai cei scrişi în cartea vieţii Mielului.”

25) Temelia lui Dumnezeu este de a scăpa de toate urîciunile
2Timotei 2:19 „Totuş temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, avînd pecetea aceasta: „Domnul
cunoaşte pe ceice sînt ai Lui”; şi: „Oricine rosteşte Numele Domnului, să se depărteze de
fărădelege!”

26) Un creştin este o făptură nouă; căile vechi, păcătoase sunt trecute
Ezechiel 36:26-27 “Vă voi da o inimă nouă, şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul
vostru inima de piatră, şi vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu în voi, şi vă voi face să
urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să împliniţi legile Mele.”
2Corinteni 5:17 “Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (Sau: zidire.) nouă. Cele vechi
s’au dus: iată că toate lucrurile s’au făcut noi.”

27) Mîntuirea aduce inima într-o stare perfectă, ceea ce nu a fost posibil în Vechiul Testament
Matei 5:48 “Voi fiţi dar desăvîrşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvîrşit.”
Evrei 7:19 “căci Legea n’a făcut nimic desăvîrşit-şi pe de alta, se pune în loc o nădejde mai bună,
prin care ne apropiem de Dumnezeu.”
Evrei 10:14 “Căci printr’o singură jertfă El a făcut desăvîrşiţi pentru totdeauna pe cei ce sînt
sfinţiţi.”

28) Cei care iubesc pe Dumnezeu păzesc poruncile lui
Ioan 14:15 „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.”
Ioan 14:21 “Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte, va fi iubit de
Tatăl Meu. Eu îl voi iubi, şi Mă voi arăta lui.”
1Ioan 2:3-4 “Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, dacă păzim poruncile Lui.”
Cine zice: „Îl cunosc”, şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el.”

29) Dumnezeu nu dă nici o poruncă dacă nu este posibil să o împlinim
Matei 5:48 “Voi fiţi dar desăvîrşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvîrşit.”
Ioan 8:11 „Şi Isus i-a zis: „Nici Eu nu te osîndesc. Du-te, şi să nu mai păcătuieşti.” “
1Corinteni 15:34 “Veniţi-vă în fire, cum se cuvine, şi nu păcătuiţi!”
1Ioan 5:3 “Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sînt
grele;”