Cine mă va izbăvi?

„Dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea, şi mă ţine rob legii păcatului, care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?” (Romani 7:23-24)

În capitolul al şaptelea din scrisorea către Romani, apostolul Pavel face cunoscut mărturia sa, el explică starea în care s-a aflat el cînd era încă sub vechea lege mozaică, şi înainte de a fi convertit prin Isus Hristos. Contra dorinţei sale de a face bine şi în ciuda tuturor practicilor sale religioase, a fost biruit în mod repetat de puterea păcatului.

O PĂCATUL – tiran blestemat! Problema întregii omeniri! Poate cineva să scape de ghiarele ei? Poate cineva în viaţa aceasta, să fie izbăvit de păcat? Poate această robie să fie frîntă vreodată?
Apostolul întreabă pe cititor exact această întrebare cînd strigă: Cine mă va izbăvi? O, ce mult dorea sufletul lui să fie eliberat de păcat! Apoi, într-o zi glorioasă a întîlnit pe Mîntuitorul lui, în drum spre Damasc, şi căzînd la picioarele Lui el a strigat: ”Ce trebuie să fac ca să fiu mîntuit?

Dragă cititorule, o căinţă adevărată şi o umilinţă care te va duce la picioarele lui Isus Hristos, îţi va deschide uşa spre o minunată şi puternică salvare. După această experienţă, Saul care a fost odată un om religios dar păcătos, s-a ridicat la o viaţă nouă, pentru ca niciodată să nu mai fie din nou un „om nenorocit” şi păcătos! „Deci dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi.”

Pavel continuă cu o bucurie triumfătoare în Romani 8 ceea ce a început în capitolul 7. „Acum dar nu este nici o osîndire pentru ceice sînt în Hristos Isus, cari nu trăiesc după îndemnurile firii pămînteşti, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de Legea păcatului şi a morţii.” Cine mă va izbăvi? Minunat! Măriţi numele lui Isus! Oh, ce mîntuitor! „El va mîntui pe poporul Lui de păcatele sale.” (Matei1:21b)

„Că El S-a arătat ca să ia păcatele…Oricine rămîne în El, nu păcătuieşte…Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele!…Cine păcătuieşte, este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte dela început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului” (1Ioan 3:5-8).

Nu există nici o îndoială că Isus Şi-a îndeplinit scopul pentru care El a venit. A spune, că cineva nu poate trăi fără păcat, înseamnă a nega puterea lui Isus Hristos. Şi totuşi, fără îndoială că mărturia celor mai mulţi aşa numiţi creştini, este că păcatul stăpîneşte asupra lor şi niciunul nu aşteaptă să trăiască fără păcat în pribegia lor pe acest pămînt. Ce dezordonare pentru măreţul Fiu a lui Dumnezeu! Ce corupţie a glorioasei Evanghelii a lui Isus Hristos! Ce veste mizerabilă să vesteşti oamenilor îngreuiaţi de păcate! Este aceasta vestea bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul, şi pentru care îngerii au izbucnit în cîntări de laudă? NU!

Apostolul Pavel a folosit cuvîntul „izbăvi”. „Cine mă va izbăvi” (altă translaţie: „Cine mă va elibera vreodată din robia aceasta?”) El nu a spus, cine mă va ierta, deşi cu siguranţă avea nevoie şi de iertare. El şi-a dat seama că un remediu (leac) este necesar să trateze boala păcatului şi să-l smulgă afară din rădăcini. Da, păcatul a trebuit să fie învins. Pavel a găsit biruitorul, în Isus Hristos şi el nu a mai fost niciodată acelaş om.

Citeşte scrisorile lui Pavel. El a fost nenorocit şi înrobit înainte de a fi răscumpărat, dar mai tîrziu a putut mărturisi şi învăţa, că noi sîntem mai mult decît biruitori prin Isus Hristos. El a trăit o viaţă sfîntă, dreaptă şi fără prihană, a avut o conştiinţă curată faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni, a fost eliberat de păcat, şi el a făcut cunoscut: „Să păcătuim mereu, ca să se înmulţească harul? Nicidecum! Noi, cari am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat? “(Romani 6:1-2)

Nu este de mirare că atunci cînd Biblia întreabă: “Să păcătuim mereu?”, Oamenii care mărturisesc că sunt religioşi spun: ”Da trebuie să păcătuim!”, deşi Biblia ne dă răspunsul: ”Nicidecum!”?
Cum este posibil că atunci cînd Biblia spune că un creştin trebuie să fie mort faţă de păcat, majoritatea celor aşa numiţi creştini, trăiesc încă în păcatele lor.

Dragă suflete, să nu le dai crezare! “Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte,…”1 Ioan 3:9.
Tu poţi şi trebuie să trăieşti fără păcat ca să poţi ajunge în cer.

Sora Susan Mutch