Întreruperea tăcerii

Pe zidurile tale, Ierusalime, am pus nişte străjeri care nu vor tăcea nici odată,
nici zi, nici noapte! Voi, care aduceţi aminte Domnului de el, nu vă odihniţi
de loc!” Isaia 62:6

A TĂCEA ESTE UN SEMN AL ÎNDEPĂRTĂRII DE DUMNEZEU!

În Matei 24:31 citim: „El va trimite pe îngerii Săi cu (trîmbiţa răsunătoare) şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vînturi de la o margine a cerurilor (religioase) pînă la cealaltă.” În alt loc Apoc.8:2 citim: „Şi am văzut pe cei şapte îngeri ( predicatorii Bisericii lui Dumnezeu), care stau înaintea lui Dumnezeu; şi li s-au dat şapte trîmbiţe.” Dumnezeu dă darul de a predica (citeşte Efes. 4:8.) Sunarea trîmbiţei înseamnă: „Strigă în gura mare, nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca o trîmbiţă şi vesteşte poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei!” Isaia 58:1

Apoi citim în Efes.5:11,13: „şi nu luaţi de loc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osîndiţi-le (tăcere înseamnă, a fi de acord)! Dar toate aceste lucruri, cînd sînt osîndite de lumină, sînt date la iveală; pentrucă ceiace scoate totul la iveală, este lumina.”

Este prea multă tăcere în adunările lui Dumnezeu, faptul acesta ne îngrijorează pentru că produce o cădere generală de la cuvîntul lui. Dumnezeu cheamă astăzi predicatori care au darul de a predica (a suna trîmbiţa) cu seriozitate „şi nu se feresc să vestească tot planul lui Dumnezeu.”

Va fi necesar să avem mult curaj ca să descoperim păcatului, dar chiar acest lucru va produce „sunarea trîmbiţei.” Predicatorii care nu sună tîmbiţa, (a veghea şi a da sunetul de alarmă) nu sînt predicatori. Sînt anumite lucruri „în timpul luminii de seară” (timpul de pe urmă), cari trebuie descoperite, şi descoperirea acestor lucruri este exact ceea ce Dumnezeu cere, ca El să poată turna binecuvîntările Lui peste noi. De acea am vrea să accentuăm încă o dată, căci tăcerea nu este întotdeauna înţelepciune ci de multe ori înseamnă consimţire.

Noi sîntem acuma „în timpul secerişului” de prejudecată, cînd Isus Hristos trimite pe îngerii Săi (solii Domnului) „şi ei vor smuldge din împărăţia Lui toate lucrurile, care sînt o pricină de poticnire, şi pe cei ce săvîrşesc fărădelegea, şi-i vor arunca în cuptorul aprins” Matei 13:41-42. Acest foc este Cuvîntul lui Dumnezeu. Ieremia spune: „Nu este Cuvîntul Meu ca un foc, zice Domnul, şi ca un ciocan care sfărîmă în bucăţi stînca?”(Ieremia23:29).

Acest foc este în Biserica lui Dumnezeu. Isaia spune: „…care îşi are focul în Sion şi cuptorul în Ierusalim.” Isaia 31:9

UN FOC ÎN SION ŞI UN CUPTOR ÎN IERUSALIM!

„Şi Domnul va face să răsune glasul Lui măreţ, Îşi va arăta braţul gata să lovească, în mînia Lui aprinsă, în mijlocul flăcării unui foc mistuitor, în mijlocul înecului, furtunii şi pietrelor de grindină.” (Cuvîntul neschimbat a Lui Dumnezeu) Isaja 30:30.

Deasemenea Isaia spune: „Voi face din neprihănire o lege, şi din dreptate o cumpănă; şi grindina (cuvîntul Lui Dumnezeu) va surpa locul de scăpare al neadevărului, şi apele vor îneca adăpostul minciunii.” Isaja 28:17. Amin.

În consecinţă trebuie să recunoaştem, că biserica lui Dumnezeu este numai acolo, unde se află predicatori înzestraţi şi controlaţi de Dumnezeu, ei care au primit trîmbiţa din mîna Domnului ca să întrerupă tăcerea. Ei descopere păcatul şi fiecare necurăţire, în loc să-l acopere sau să-l treacă cu vederea. Faptele neroditoare ale întunericului vor fi descoperite şi pedepsite. Predicatorii aceştia sînt trimişi de Dumnezeu, să culeagă din împărăţia lui, toate pricinile de poticnire şi pe cei care fac fărădelegea.

Dumnezeu prin Duhul Sfînt şi prin Cuvîntul Său a creat un foc în Biserica Lui Dumnezeu, care curăţă fiecare necurăţire. Vai de Duhul Babilonului, care va încerca să împiedice lucrarea plină de efect a acestor doi martori prin datina lor ( Marcu 7:13) şi prin stingerea Duhului (1Tes.5:19).

Daniel Layne