Aleargă!

    „Am văzut acum că omul a început să fugă.   Dar când era aproape de casa lui, îl văzuse soția și copii lui, care strigau după el ca să se întoarcă; dar el si-a închis urechile strigând în timp ce fugea: „Viață! Viață! Viață veșnică!” El nici măcar nu s-a uitat în urmă, ci grăbit se […]


Trâmbița a șasea

 „Îngerul al șaselea a sunat din trîmbițã. Și am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur, care este înaintea lui Dumnezeu,  și zicînd îngerului al șaselea, care avea trîmbița: „Desleagã pe cei patru îngeri, cari sînt legați la rîul cel mare Eufrat!”   Și cei patru îngeri, cari stãteau gata pentru […]


Trâmbița a șaptea

„A doua nenorocire a trecut. Iatã cã a treia nenorocire vine curînd. Îngerul, al șaptelea a sunat din trîmbițã. Și în cer s’au auzit glasuri puternice, cari ziceau: „Împãrãția lumii a trecut în mînile Domnului nostru și ale Hristosului Sãu. Și El va împãrãți în vecii vecilor.” Și cei douãzeci și patru de bãtrîni, cari […]


Pecetea a șaptea

„Cînd a rupt Mielul pecetea a șaptea, s’a fãcut în cer o tãcere de aproape o jumãtate de ceas.” Apocalipsa 8:1 „Dumnezeul nostru vine și nu tace. Înaintea Lui merge un foc mistuitor, și împrejurul Lui o furtunã puternicã.” (Psalm 50:3). „Strigã în gura mare, nu te opri! Înalțã-ți glasul ca o trîmbițã, și vestește […]


Învelitoarea Femeii

Biblia a fost scrisă ca nu numai cei înșcolați să înțeleagă doctrina ei sănătoasă, ci chiar și oamenii de rînd. Avînd aceasta în gînd, hai să ne uităm la 1Corinteni capitolul 11 și să aplicăm principii scripturale pentru interpretarea scripturilor. Unul din principiile de bază pentru a înțelege Cuvîntul lui Dumnezeu este să clădim învățătură […]


Sabatul – o umbră trecătoare

Subiectul Sabatului din veacul Evangheliei a fost obiectul de mare încurcătură în mințile unor oameni care spun că sunt creștini. Totuși, Cuvîntul lui Dumnezeu cu putere luminează calea celor neprihăniți, și copii lui Dumnezeu nu au nevoie să rămînă în întuneric cu privire la acest subiect . Porunca a patra, cît și restul celor zece […]


Instrumente muzicale în Adunare (la închinare)

Corintenii au fost îndemnaţi să cînte cu Duhul, dar să cînte şi cu mintea. Hristos nu s-a ruşinat, ci i-a făcut plăcere să declare numele Tatălui la fraţii Lui, aşa cum a fost spus în profeţie: „Te voi lăuda în mijlocul adunării.” La cei cu inima bună, Iacov le spune: „Să cînte cîntări de laudă.” […]


Cu privire la femeile care propovăduiesc

o exegesă din 1Corinteni 14:34-37 şi 2Timotei 2:12 „Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvîntul în ele, ci să fie supuse, cum zice şi Legea. Dacă voiesc să capete învăţătură asupra unui lucru, să întrebe pe bărbaţii lor acasă; căci este ruşine pentru o femeie să vorbească în […]


Charles Finney cu privire la modă

Întrebarea de acum este cu privire la îmbrăcăminte, moda şi tot araiul ei, etc. Vreau să mărturisesc aici că în trecut trăiam şi eu în rătăcire în privinţa aceasta. Am crezut şi am învăţat şi pe alţii, că cea mai bună cale pentru creştini de a urma, este să se îmbrace cu discreţie, pentru a […]


Păcătuiesc creştinii?

Lăsăm Biblia să vorbească: Isus Hristos este un mîntuitor puternic şi evanghelia lui este atît glorioasă cît şi puternică. Un suflet care este cu adevărat plin de căinţă va primi prin răscumpărare nu numai iertarea păcatelor ci de asemenea el va fi despărţit de orice păcat. Da, un creştin trăieşte fără să păcătuiască. Este trist, […]


Cine mă va izbăvi?

„Dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea, şi mă ţine rob legii păcatului, care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?” (Romani 7:23-24) În capitolul al şaptelea din scrisorea către Romani, apostolul Pavel face cunoscut […]


Semnul venirii Lui

Au trecut aproximativ două mii de ani, de cînd Dumnezeu – încarnat s-a înălţat de pe acest pămînt, pentru a şedea la mîna dreaptă a Tatălui. Doi bărbaţi îmbrăcaţi în haine albe, au proclamat vestea minunată: „Isus… va veni, în acelaş fel cum l-aţi văzut mergînd la cer.” (Fapte1:10-11). Făgăduinţa venirii Sale este adevărată, neclintită, […]


Ca şi în zilele lui Noe

Predicarea lui Noe au fost o nebunie pentru oamenii care au trăit înaintea potopului, dar el a continuat să construiască corabia şi a continuat să predice, în ciuda dispreţului oamenilor din jurul lui. Acest lucru a cerut curaj. Deasemenea trebuia să aibă o convingere neclintită, prin faptul că a primit într-adevăr o descoperire da la […]


Dovezi biblice împotriva vorbirii în limbi străine

Apostolul John ne-a avertizat şi acest avertisment ar trebui să-l urmăm urgent în zilele acestea din urmă.“ Prea iubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sînt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi prooroci mincinoşi.“ (1Ioan 4:1). Aceeaşi dragoste şi grijă pentru suflete care o avea John să […]


28 Caracteristici a Bisericii lui Dumnezeu

1) Ea a fost zidită de către Isus Hristos. “pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile Locuinţei Morţilor nu o vor birui.” ( Mat.16:18 ). 2) Principiul ei de bază este iubirea (1 Ioan 3:14; Mat. 5:44; 1Cor. 13:1-8,13 ) “căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu…” […]


Cum să fii mîntuit

Te rog să consideri următoarele: 1.Viaţa, oricît de lungă ar fi, trece foarte repede. 2.Este un CER pe care trebuie să căutăm să-l cîştigăm şi un IAD pe care trebuie să căutăm să-l evităm. 3.Curînd tu vei fi în veşnicie. 4.Tu vei petrece veşnicia în cer într-o stare de slavă nedescrisă, sau în iad unde […]


Eşti tu pregătit?

„Pregăteşte-te să întîlneşti pe Dumnezeul tău.” Eşti tu pregătit să întîlneşti pe Dumnezeu în pace şi în orice clipă? Eşti sigur că vei merge în cer cînd vei muri? În ziua aceia, întrebarea nu va fi dacă ai crezut tu în Dumnezeu, sau dacă te-ai dus la Biserică în mod regulat, sau dacă ai fost […]


Întreruperea tăcerii

Pe zidurile tale, Ierusalime, am pus nişte străjeri care nu vor tăcea nici odată, nici zi, nici noapte! Voi, care aduceţi aminte Domnului de el, nu vă odihniţi de loc!” Isaia 62:6 A TĂCEA ESTE UN SEMN AL ÎNDEPĂRTĂRII DE DUMNEZEU! În Matei 24:31 citim: „El va trimite pe îngerii Săi cu (trîmbiţa răsunătoare) şi […]


Unde te duce drumul tău

„Aşa vorbeşte acum Domnul oştirilor: „Uitaţivă cu băgare de seamă la căile voastre! “Hag.1:5 Acesta este un apel adresat întregii omeniri. Prin aceasta ne referim la faptul că ar trebui să te opreşti şi să te gîndeşti pe ce cale te afli. Unde mă duce drumul pe care mă aflu. Sînt pe drumul care mă […]