28 Caracteristici a Bisericii lui Dumnezeu

1) Ea a fost zidită de către Isus Hristos. “pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi
porţile Locuinţei Morţilor nu o vor birui.” ( Mat.16:18 ).

2) Principiul ei de bază este iubirea (1 Ioan 3:14; Mat. 5:44; 1Cor. 13:1-8,13 )
“căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu…”
(1Ioan 4:7).

3) Ea a fost chemată afară din păcat, prin Evanghelie. (Rom.1:16 ; 10:13; 2Tes.2:14 )
“Ci, după cum Cel care v-a chemat este sfînt, fiţi şi voi sfinţi…” (1Petr.1:15).

4) Biserica este trupul lui Hristos; există doar o singură biserică adevărată.
(1Cor.1:2; 12:27; Ioan 10:16 ). “Este un singur trup…” (Efes.4:4).

a) Ea nu este dezbinată (1Cor.1:10.13).
b) Ea împarte aceeaşi nădejde, aceeaşi credinţă şi aceeaşi judecată
(Efes.4:4-5; Juda.3).
c) Mădularele sînt o inimă şi un suflet (fapt.apost. 4:32).
d) Adunările locale au aceleaşi orînduieli şi aceeaşi slujitori, în Domnul
(1Cor.4:17; 11:16; 14:33; Efes.4:11-13; Fapt.apost.15:23.28).

5) Mădularele trupului lui Hristos, sînt Sfinţi; sfînt,aşa cum El este sfînt
(1Petr.1:15-16; 1Cor.1:2; Efes.1:1). „chemaţi sfinţi…” (Rom.1:7).

6) Poporul ei se compune din orice seminţie, orice limbă, din fiecare popor şi din orice
neam şi include copii şi adulţi credincioşi. (Apoc.7:9; Mat.19:14).
„…căci ai fost junghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sîngele Tău, oameni din
orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi din orice neam.” (Apoc. 5:9).

7) În poporul ei sunt toţi egali, şi stau la disposiţia lui Dumnezeu pentru orice misiune sau
datorie, independent de rasă, de rang social, de naţionalitate sau gen.
„Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este nici parte
bărbătască, nici parte femeiască, fiindcă toţi sînteţi una în Hristos Isus.” (Gal.3:28).

8) Domnul a stabilit mădularele trupului El cheamă şi foloseşte cum vrea el.
(Fapt.apost. 13:2; 20:28; Efes.4:8.11). „Dar acum, Dumnezeu a pus mădularele în trup,
pe fiecare aşa cum a voit El.” (1Cor.12:18).

9) Slujitorii Ei – apostoli, proroci, evanghelisti, păstori şi învăţători – care slujesc pentru
zidirea trupului, cu scopul şi responsabilitatea pentru sufletele oamenilor, lor li s-a dat
puterea de a lega şi deslega, ca cu bucurie să cîrmuiască poporul lui Dumnezeu.
(2Cor 12:19; Evr.13:17; 2Cor 1:24). „Şi îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor şi orice
vei lega pe pămînt va fi legat în ceruri; şi orice vei dezlega pe pămînt va fi dezlegat în
ceruri.” (Mat.16:19).

10) Ea este în conformitate cu ordonanţele de botezul credincioşilor prin scufundare,
(Ioan 3:23; Fapt.apost.8:38), la Cina cea de Taină şi spălarea picioarelor
(1Cor 11:23-26, Ioan 13:14-15) şi sărutare sfîntă (Rom.16:16). „Duceţi-vă şi faceţi
ucenici din toate neamurile, botezîndu-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al sfîntului Duh!
Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit! Şi iată, Eu sînt cu voi în toate zilele, pînă
La sfîrşitul veacului.” (Matei 28:19-20).

11) Ea crede în vindecarea divină a corpului fizic (Mat. 8:16-17). „Este vreunul printre voi
bolnav? Să cheme pe presbiterii Bisericii; şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge
cu untdelemn, în Numele Domnului.” (Iac.5:14).

12) Ei stăruiesc în învăţătura apostolilor şi profeţilor, ţinînd sfintele Scripturi, Biblia, ca o
revelaţie infailibilă, inspirată şi în întregime sfîntă. (Fapt.apost.2:42; 2Petr.1:20-21;
Iuda.3). „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe,
să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire.” (2Tim.3:16)

13) Ea crede în Sfînta Treime, trei persoane unite într-un singur Dumnezeu (Mat. 28:19;
2Cor.13:14; Efes.4:4-6). „Căci trei sînt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvîntul şi Duhul
sfînt, şi aceşti trei una sînt.” (1Ioan 5:7).

14) Ea învaţă că omenirea este coruptă din natura ei, de la căderea lui Adam, că ispăşirea lui
Hristos şi apelul la mîntuire este pentru toţi oamenii: „Cine vrea…” (Rom. 5:15-19;
Apoc.22:17). „De aceea după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin
păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină
că toţi au păcătuit.” (Rom.5:12).

15) După ce au obţinut mîntuirea, cei născuţi din nou se străduiesc spre desăvîrşire, ca să
primească botezul cu Duhul Sfînt, care le curăţă inimile de natura coruptă a lui Adam.
(Evrei 6:1; 4:3; Fapt.apost.15:8-9; Efes.1:13; 2Petr.1:4).
Dovada botezului cu Duhul Sfînt este viaţă sfîntă şi nu o bolborosire de cuvinte
neînţelese, greşit numită de unii: „Vorbire în limbi străine.”
(1Cor 3:16-17; Efes 5:9; 2Tim 2:22). „…Ioan a botezat cu apă, dar voi veţi fi botezaţi cu Duhul Sfînt.” Fapt.apost.11:16).

16) Toţi cei Răscumpăraţi sunt într-adevăr creaturi noi în Hristos, care sînt născuţi din nou
(Ioan 3:3) – (fiind atraşi de tatăl prin Duhul Sfînt (Ioan 6:44; 12:32), prin Evanghelie
aduşi la o întristare după voia lui Dumnezeu (2Cor 7:8-10; Fapt.apost. 2:37), au fost îndemnaţi la pocăinţă şi credinţă (Rom 2:4¸10:17), au mărturisit păcatele lor Domnului (1Ioan 1:9), s-au lăsat pentru totdeauna de păcat (Rom.6:1-2.18), chemînd numele Domnului pentru mîntuire (Fapt.apost. 2:21; Rom.10:13). Duhul lor primind o mărturie prin Duhul Lui, că ei sînt copii a lui Dumnezeu. (Rom. 8:16), şi ei au început şi continuă cu despăgubire pentru toate păcatele din trecut. (Luc.19:8; Fapt.apost.19:19), să umble în lumina Cuvântului şi a Duhului lui Dumnezeu (2Petru 1:19; Gal 5:16)). „Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă; cele vechi s-au dus; iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” (2Cor.5:17).

17) Pe dinăuntru ea s-a separat de spiritul lumii, ea nu are nici o parte în nici una
dintre atracţiile lor externe, care – pentru a numi doar cîteva – plăcerile lor,
hainele lor, patriotismul lor, toate străduirile şi inclusiv toate păcatele lor.
De aceea ea poartă hainele rînduite de Dumnezeu, o înbrăcăminte exterioară
modestă şi curată – care vine de la un spirit blînd şi liniştit. (1Cor 2:12; 1Ioan
5:19; 1Petr 3:3- 4). „Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă
prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia Lui Dumnezeu:
cea bună, plăcută şi desăvîrşită.” (Rom 12:2).

18) Ea nu stă pentru violenţă, prin neparticiparea în nici un mod la acţiunile militare
sau păcătoase. (Luc.3:14; Ioan18:36; 2Cor. 10:4). „…Iubiţi pe vrăjmaşii voştri,
faceţi bine celor care vă urăsc…dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce-i şi
pe cealaltă.” (Luc. 6:27-29).

19) Slujbele lor sînt în toate privinţele călăuzite de Duhul Sfînt, inclusiv cîntările –
(care nu sînt împiedicate de instrumente muzicale, mecanice (Efes.5:19,Col.3:16);
aceasta deasemenea include: cine se va ruga, mărturisi, îndemna sau predica,
de asemenea cîntările, care sunt anunţate şi ordinea în care toate lucrurile sînt făcute
(1Cor.12:4-7; 14:15.40). „…prin ceea ce dă fiecare încheietură, şi primeşte creşterea
potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei…”(Efes.4:16).

20) Ea a fost chemată în aceste zile din urmă, pentru a face cunoscut judecăţile lui
Dumnezeu tuturor neamurilor, manifestat prin apelarea la toate sufletele din
Religia falsă (Babilon) chemîndu-i în adevărata turmă (Mat.13:38-41; Marcu
16:15; Apoc.18:1-4). „Apoi am văzut în cer un alt semn mare şi minunat: şapte
îngeri care aveau şapte urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mînia lui
Dumnezeu.” (Apoc.15:1).

21) Ea învaţă, că există pedeapsă şi răsplată veşnică, în funcţie de lucrările
făcute în timpul vieţii pămînteşti. (Mat.25:46; 2Cor.5:10). „Iată, eu vin curînd
şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.” ( Apoc.22:12).

22) Ea execută acte judiciare corporative în cadrul bisericii (1Cor.5:4-5; 2Tes.3:
14-15). „…Nu este datoria voastră să judecaţi pe cei dinăuntru?…Daţi afară dar
din mijlocul vostru pe răul acela!” (1Cor.5:12-13).

23) Ea duce o viaţă de sacrificiu pentru Hristos şi evanghelie (Mat.19:29; Luc.14:
33; Rom.12:1). „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine
însuş, să-şi ia crucea şi să mă urmeze.” (Marcu.8:34-35).

24) Ea crede într-o căsătorie sfîntă: un bărbat şi o femeie pentru viaţă. (Mat.19:5-6;
Luc.16:18; Rom.7:2-3). „Oricine îşi lasă nevasta, şi ia pe alta de nevastă
preacurveşte, faţă de ea; şi dacă o nevastă îşi lasă bărbatul, şi ia pe altul de
bărbat, preacurveşte.” (Marcu 10:11-12).

25) Poporul ei sînt din adevăraţii Iudei, Iudei pe dinăuntru. Naţiunea fizică naturală
a Iudeilor nu va mai fi niciodată în întregime, poporul ales a lui Dumnezeu.
(Gal.4:25-31; 1Tes.2:14-16). „Iudeu nu este acela care se arată pe dinafară…
ci Iudeu este acela care este Iudeu înăuntru; şi tăiere împrejur este aceea a inimii
în Duh nu în slavă…” (Rom.2:28-29).

26) Ea aşteaptă pe Hristos, care va reveni a doua şi ultima oară, pe nori, în Ziua
Judecăţii. În el va avea loc învierea celor drepţi şi celor nedrepţi.
(Nu va fi o împărăţie de 1000 de ani pe pămînt pentru că sfinţii se află deja în
împărăţie. Deasemenea înaintea zilei acesteia nu va avea loc nici o răpire
secretă de pe pămînt.) Cerul şi pămîntul vor trece, atunci. (Evrei 9:27-28;
Ioan5:28-29; Fapt.apost.24:15; 1Cor.15:52; 1Tes.4:15-17; 2Petru 3:7.10-11).
„Iată, că El vine pe nori şi orice ochi Îl va vedea, şi cei ce L-au străpuns.Şi
toate seminţiile pămîntului se vor boci din pricina lui…” (Apoc.1:7).

27) Ea învaţă,că este posibil ca un sfînt să cadă din har şi să piardă mîntuirea
(Fapt.apost.1:25; 1Cor.10:12; Gal.5:4). „Uită-te doar la bunătatea şi asprimea
lui Dumnezeu: asprime faţă de ceice au căzut, şi bunătate faţă de tine, dacă nu
încetezi să rămîi în bunătatea aceasta; altmintrelea, vei fi tăiat şi tu.”(Rom.11:22).

28) Ea este Biserica lui Dumnezeu (Fapt.apost.20:28; 1Cor.10:32; 15:9; 1Tim. 3:5).
„Luaţi seama dar la voi înşivă şi la toată turma peste care va pus Duhul Sfînt
episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului pe care a cîştigat-o cu însuşi Sîngele
Său.” (Fapte 20:28)